[1]
โสดาภักดิ์ ช. 2023. รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 1 (มี.ค. 2023), 52–65.