[1]
เสาะใส ท. 2022. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความตระหนัก การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 3 (ธ.ค. 2022), 132–142.