[1]
วรโคตร อ. 2022. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปี 2564. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 3 (พ.ย. 2022), 98–110.