[1]
ดีพลงาม จ. 2022. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้และติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และทักษะการใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 1 (เม.ย. 2022), 217–228.