[1]
สายรัตน์ ม. , ทิพมณี ป. , บุญคงที่ จ. , มูลพิศูจน์ ว. และ พลสุวรรณ น. 2022. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 1 (ม.ค. 2022), 99–109.