[1]
นิลผาย ก. 2022. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 1 (มี.ค. 2022), 9–20.