[1]
ตั้งภักดี ศ. และ อังคณิตย์ ม. 2022. การประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริการให้การปรึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 2 (ส.ค. 2022), 146–161.