[1]
สารกุล ก. 2021. ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มสุขตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (ม.ค. 2021), 149–162.