[1]
วงค์พิมล บ., สุทธิประภา พ., วโรรส ว. และ เพิ่มพูล จ. 2021. รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (ม.ค. 2021), 135–142.