[1]
ลัพธวรรณ ศ. 2021. บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 2, 1 (ม.ค. 2021), 83–90.