เอี่ยมกุลเจริญศรี อารยา. 2023. “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus ของสตรีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข 1 (4):43-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/article/view/267589.