จันทร์อ่อน อาทิตยาณ์, สุวรรณบรรดิฐ ศศินา, สุระกำแหง วาสนา, และ สุทธิมาส วิฑูรย์. 2023. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข 1 (4):1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/article/view/265734.