ฐิติญาณวิโรจน์ นิพนธ์, จิตต์อุดมเกียรติ สุคนธา, และ สุราวรรณ์ เจษฎา. 2022. “ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยา Metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข 1 (1):1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/article/view/256336.