(1)
เอี่ยมกุลเจริญศรี อ. . ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus ของสตรีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี. jphri 2023, 1, 43-53.