(1)
จันทร์อ่อน อ. .; สุวรรณบรรดิฐ ศ.; สุระกำแหง ว. .; สุทธิมาส ว. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. jphri 2023, 1, 1-9.