(1)
ฐิติญาณวิโรจน์ น. .; จิตต์อุดมเกียรติ ส.; สุราวรรณ์ เ. . ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยา Metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น. jphri 2022, 1, 1-13.