[1]
เอี่ยมกุลเจริญศรี อ. 2023. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ Human papillomavirus ของสตรีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข. 1, 4 (ธ.ค. 2023), 43–53.