[1]
จันทร์อ่อน อ. , สุวรรณบรรดิฐ ศ., สุระกำแหง ว. และ สุทธิมาส ว. 2023. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข. 1, 4 (ธ.ค. 2023), 1–9.