[1]
ฐิติญาณวิโรจน์ น. , จิตต์อุดมเกียรติ ส. และ สุราวรรณ์ เ. 2022. ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยา metformin อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข. 1, 1 (พ.ย. 2022), 1–13.