กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2562): กันยายน 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF