สุพรรณทอง ส. ., มหรรฆสุวรรณ โ. ., ปิยะวัฒน์กูล น. ., และ ขันธิกุล พ. . “การศึกษาผลของการบำบัดแบบ Stabilization Technique and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 81-93, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261464.