แสงสมส่วน เ. ., หอสิริ ฑ. ., ภัทรายุตวรรตน์ ส. ., สาตรา ธ. ., และ แสนแจ่มใส ส. . “ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 68-80, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261352.