สุทธิเนียม ก., กองคำ ช. ., และ สุทธิเนียม อ. . “เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/260392.