[1]
แสงสมส่วน เ. ., หอสิริ ฑ. ., ภัทรายุตวรรตน์ ส. ., สาตรา ธ. ., และ แสนแจ่มใส ส. ., “ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น”, วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 68–80, เม.ย. 2023.