[1]
สุทธิเนียม ก., กองคำ ช. ., และ สุทธิเนียม อ. ., “เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู”, วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 1–19, เม.ย. 2023.