สุพรรณทอง สายสุดา, มหรรฆสุวรรณ โฆษิต, ปิยะวัฒน์กูล นวนันท์, และ ขันธิกุล พยงค์ศรี. 2023. “การศึกษาผลของการบำบัดแบบ Stabilization Technique and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 17 (1). Bangkok, Thailand:81-93. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261464.