แสงสมส่วน เมธาวี, หอสิริ ฑิฆัมพร, ภัทรายุตวรรตน์ สุชีรา, สาตรา ธีรศักดิ์, และ แสนแจ่มใส สุพัทธ. 2023. “ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 17 (1). Bangkok, Thailand:68-80. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261352.