สุทธิเนียม กาญจนา, กองคำ ชลพร, และ สุทธิเนียม อุบล. 2023. “เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู”. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 17 (1). Bangkok, Thailand:1-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/260392.