แสงสมส่วน เ. .; หอสิริ ฑ. .; ภัทรายุตวรรตน์ ส. .; สาตรา ธ. .; แสนแจ่มใส ส. . ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 1, p. 68–80, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261352. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.