(1)
แสงสมส่วน เ. .; หอสิริ ฑ. .; ภัทรายุตวรรตน์ ส. .; สาตรา ธ. .; แสนแจ่มใส ส. . ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2023, 17, 68-80.