(1)
สุทธิเนียม ก.; กองคำ ช. .; สุทธิเนียม อ. . เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2023, 17, 1-19.