[1]
แสงสมส่วน เ. , หอสิริ ฑ. , ภัทรายุตวรรตน์ ส. , สาตรา ธ. และ แสนแจ่มใส ส. 2023. ผลของการจัดกิจกรรมโยคะต่อสุขภาวะทางจิตและคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. 17, 1 (เม.ย. 2023), 68–80.