ถือวัน ร., และ สอนล้อม ก. . “รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 139-5, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/267276.