ชนะหาญ ป. “ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัยในเขตสุขภาพที่ 7”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 31-42, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/266366.