สงจันทร์ ศ., โฆษิตธนสาร ส. ., พันธุชิน ช. ., แก้วเกิด อ. ., และ มาประจักษ์ อ. . “ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 94-107, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/265535.