Anuphan, B., O. Srikoen, และ S. Sihapark. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุอย่างเพียงพอ เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 198-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/265494.