Hasamoh, M., S. . Sama, และ M. Do. “รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 94-109, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/264080.