Sirikanerat, A. “อุบัติเหตุในเด็กและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 181-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/263571.