วงศ์รักษา ช., รักษาภักดี ร. ., กล่ำสุวรรณ์ บ. ., และ สังข์ทอง ส. . “พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 77-93, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261270.