อันทะเกต ม., และ บุญสวัสดิ์กุลชัย พ. . “การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 79-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/261190.