บุญเจียม ส., เจียรวาปี ส. ., และ เมธาธราธิป ช. . “โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 1-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260724.