ดาแลหมัน พ., เจ๊ะหามะ ม., หลายปัญญา อ., ประสมรักษ์ ป., และ ดารุนิกร ก. “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023, น. 14-27, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/260092.