เพิ่มพูล ร. ., และ แสนไชยสุริยา ภ. . “สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 61-76, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/259500.