บัวจันทร์ อ., คงเกษม พ. ., พลเทพ ณ. ., และ โชติชัย เ. . “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 92-106, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/258720.