สมชัย ก., ศรีทะวัน น., คำย้าว ว., ประสมรักษ์ ป., มุลจันดา ท., และ ตะลุตะกำ ข. “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 13-27, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/257689.