บุญเจียม ส. . “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตผู้เลี้ยงดูเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 3-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251275.