เอื้ออภิศักดิ์ ก., สกุลดี น., และ ทองป้อง เ. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยต่อความรู้ และพฤติกรรมการเล่านิทานของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 37-54, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johpc7/article/view/251228.