[1]
ถือวัน ร. และ สอนล้อม ก. ., “รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”, วารสารศอ.7, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 139–159, มี.ค. 2024.