[1]
ชนะหาญ ป., “ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัยในเขตสุขภาพที่ 7”, วารสารศอ.7, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 31–42, มี.ค. 2024.