[1]
สงจันทร์ ศ., โฆษิตธนสาร ส. ., พันธุชิน ช. ., แก้วเกิด อ. ., และ มาประจักษ์ อ. ., “ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด”, วารสารศอ.7, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 94–107, มี.ค. 2024.